Regulamin Sklepu

Regulamin świadczenia usług sklepu Kreatorkiwynajmu.pl

Kreatorkiwynajmu.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Klaudia Leszczyńska Kreatorki Wynajmu z siedzibą w Krakowie przy ul. Dąbskiej 18K/29, 31-572, NIP: 9291773638, REGON: 383666765. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie Kreatorkiwynajmu.pl.

Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest drogą elektroniczną pod adresem e-mail: klaudia@kreatorkiwynajmu.pl .

§1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Klient/Kupujący  – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, która zawiera Umowę Sprzedaży lub korzysta z innych Usług Sklepu Internetowego.
 2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),
 3. Sprzedawca – Klaudia Leszczyńska, ul. Dąbska 18K/29, 31-572 Kraków
 4. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93),
 5. Pośrednik Płatności – Dotpay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000700791 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, posiadająca NIP 6342661860 oraz REGON 240770255, o kapitale zakładowym 4 000 000,00 złotych w całości wniesionym.
 6. Produkt – każdy produkt dostępny w Sklepie,
 7. Produkt Elektroniczny – produkt niematerialny, zapisany w postaci elektronicznej, w szczególności e-book, nagranie audio lub wideo, którego twórcą jest Sprzedawca; Produkt Elektroniczny stanowi treść cyfrową w rozumieniu Ustawy o Prawach Konsumenta,
 8. Regulamin – niniejszy regulamin,
 9. Sklep – sklep internetowy Kreatorki Wynajmu, działający pod adresem internetowym https://sklep.kreatorkiwynajmu.pl/ prowadzony przez Sprzedawcę
 10. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

§2
Postanowienia ogólne

 1. Kreatorkiwynajmu.pl jest internetowym sklepem, za pośrednictwem którego użytkownicy mogą nabywać produkty elektroniczne. 
 2. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Kreatorkiwynajmu.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
 3. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym Kreatorkiwynajmu.pl jest jednoznaczne z zapoznaniem się, zaakceptowaniem i przestrzeganiem przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz z dokonaniem Zamówienia na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klientów.
 5. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce. Aby dokonać zakupu w Sklepie potrzebny jest dostęp do internetu, przeglądarka internetowa oraz posiadanie adresu e-mail.

§3
Złożenie zamówienia

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 2. Produkt może zostać zakupiony wyłącznie przez Klienta, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Zamówienia w sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 4. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widoczna dla Klienta przy Produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Ceny są cenami całkowitymi i nie zawierają podatku VAT (Sprzedający korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT).
 5. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 6. Klient może składać zamówienie bez zakładania konta, wówczas powinien zaakceptować Regulamin oraz checkboxy dotyczące zapoznania się z warunkami umowy.
 7. Zawartość strony Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, w związku z czym samo złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.
 8. Dostępne metody płatności to :
 1. a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
 2. b) płatność poprzez zewnętrzny system PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym oraz po otrzymaniu z systemu PayPal informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności).
 3. c) Płatność za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl, Dotpay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000700791 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, posiadająca NIP 6342661860 oraz REGON 240770255, o kapitale zakładowym 4 000 000,00 złotych w całości wniesionym.
 1. Aby złożyć zamówienie należy:
  1. Wybrać właściwą pozycję i kliknąć przycisk „biorę!”.
  2. Po potwierdzeniu wyboru, Klient przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności.
  3. Formą dostawy jest wiadomość e-mail, która zawiera odnośnik z dostępem do kupionego Produktu Elektronicznego.
  4. Podanie danych Klienta wraz z adresem e-mail jest konieczne do realizacji zamówienia, aby móc dostarczyć Produkt Elektroniczny.
  5. Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem poprzez Kliknięcie  przycisku „Kupuję i płacę”

 

  1. Następnie Klient zostanie przeniesiony na stronę Pośrednika Płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Po przeprowadzeniu płatności, Klient zostanie przeniesiony na stronę z podsumowaniem zamówienia.
  2. po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail potwierdzający przyjęcie zamówienia. 
 1. Aby móc skorzystać z zakupionego Produktu Elektronicznego Klient powinien posiadać standardowy system operacyjny, programu Adobe Acrobat Reader oraz pakiet oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiednik (Libre Office, Open Office).

§4
Odstąpienie od umowy

 1. Zamawiający – konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub mailowo w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Jeśli podczas zakupu Produktu Elektronicznego Klient wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Produktu Elektronicznego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

§5
Reklamacje

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Produktu Elektronicznego wolnego od wad.
 2. Klient może składać reklamacje na adres e-mail: klaudia@kreatorkiwynajmu.pl
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni.

§6
Dane osobowe  i pliki cookies

  1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
  2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).
  3. Klient podaje przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe do przetwarzania przez Administratora w celu realizacji złożonego Zamówienia. Klient w każdej chwili ma możliwość wglądu, poprawy, aktualizacji oraz usunięcia swoich danych osobowych, a także skorzystania z pozostałych uprawnień wynikających z Polityki prywatności.
  4. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klientów również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Klienta.
  5. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
  6. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§7
Prawa autorskie

 1. Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że teksty i zdjęcia dostępne w Sklepie oraz Produkty, które Klient może kupić za pośrednictwem Sklepu (e-booki, materiały edukacyjne, kursy online) stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że dalsze rozpowszechnianie tekstów, zdjęć lub Produktów przez Klienta bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 3. Zakup Produktu nie daje Klientowi żadnych autorskich praw majątkowych ani osobistych do Produktu. Klient może korzystać z niego wyłącznie dla własnych potrzeb.

§8
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą Produktów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Klient będący Konsumentem, ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Klient, będący Konsumentem, może szukać na stronie internetowej https:// www.uokik.gov.pl.

§10
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta. Nowa treść Regulaminu obowiązywać będzie Klienta po zaakceptowaniu przez niego zmian, o których został powiadomiony.
 4. Akceptacja Regulaminu oznacza, że Klient akceptuje, że Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wyniki Klienta w związku ze stosowaniem porad Sprzedawcy zawartych w Produktach Elektronicznych. Sprzedawca nie udziela rekomendacji ani gwarancji co do rezultatów działań podejmowanych przez Klienta, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo niezależne od Sprzedawcy, na które wpływ mają różne czynniki rynkowe, że działania Klienta nie przyniosą oczekiwanych rezultatów i będą inne niż przedstawione przez Sprzedawcę. Informacje na stronie są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów Sprzedawcy i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ani indywidualnej porady. Wszelkie decyzje i działania Klient podejmuje na własną odpowiedzialność.

Data publikacji Regulaminu: 4.04.2019 r.