Regulamin świadczenia usług sklepu sklep.kreatorkiwynajmu.pl

 

sklep.kreatorkiwynajmu.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Klaudia Leszczyńska Kreatorki Wynajmu z siedzibą w Krakowie przy ul. Dąbskiej 18K/29, 31-572, NIP: 9291773638, REGON: 383666765. Regulamin określa zasady zawierania transakcji w sklepie sklep.kreatorkiwynajmu.pl. Domena homestaging.edu.pl należy do tego sklepu.

Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest drogą elektroniczną pod adresem e-mail: klaudia@instastaging.com 

§1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Klient/Kupujący lub Użytkownik  – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu,
 2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),
 3. Sprzedawca – Klaudia Leszczyńska Kreatorki Wynajmu, pod adresem ul. Dąbska 18K/29, 31-572 Kraków, NIP: 9291773638, REGON: 383666765 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Konto – konto Klienta lub Użytkownika założone na platformie internetowej Sklepu, umożliwiające dostęp do zakupionych szkoleń i produktów,
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca
  we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu,
 6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93),
 7. Operator płatności – Przelewy24, PayPro SA spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000347935 przez Sąd Rejonowy dla Poznania – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadający NIP 7792369887 oraz REGON 301345068, o kapitale zakładowym 4 500 000,00 złotych w całości wniesionym
 8. Produkt – każdy produkt dostępny w Sklepie,
 9. Produkt Elektronicznyprodukt niematerialny, zapisany w postaci elektronicznej, w szczególności e-book, materiały udostępnione na podstronach Sklepu, szkolenia, konsultacje, usługi indywidualne, nagranie audio lub wideo, którego twórcą jest Sprzedawca (o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej); Produkt Elektroniczny stanowi treść cyfrową w rozumieniu Ustawy o Prawach Konsumenta,
 10. Produkt lub Produkt Elektroniczny towar i materiały zakupione lub dostępne w Sklepie, w tym także usługi oraz materiały wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej dostępne w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności e-booki, dokumenty elektroniczne, materiały udostępnione na podstronach Sklepu, szkolenia, nagranie audio lub wideo, konsultacje, usługi indywidualne, a także produkty fizyczne, którego twórcą jest Sprzedawca (o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej). Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej; (Produkt Elektroniczny stanowi treść cyfrową w rozumieniu Ustawy o Prawach Konsumenta).
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu.
 12. Regulamin – niniejszy regulamin,
 13. Sklep – sklep internetowy Kreatorki Wynajmu, działający pod adresem internetowym https://sklep.kreatorkiwynajmu.pl/ oraz na odpowiednich jego podstronach za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać Zamówień i zakupów określonych Produktów, prowadzony przez Sprzedawcę
 14. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
 15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 16. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 17. Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego, Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży.
 18. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 19. Dowód zapłaty – faktura wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.
 20. Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych lub wpłata przy odbiorze Produktu – w zależności od wybranej formy płatności i zamówionego Produktu.
 21. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet).
 22. Kurs Architektura Porządku – Produkt Elektroniczny z możliwością uczestniczenia w warsztatach stacjonarnych, którego współtwórcami są SIMPLE PRO Sp. z o.o, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 16/34, 01-471 Warszawa, KRS: 0000837977 oraz Sprzedawca, dostępny za pośrednictwem Sklepu, którego szczegółowy opis dostępny jest za pośrednictwem strony  kursdecluttering.pl

§2
Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy jest dostępny w domenie sklep.kreatorkiwynajmu.pl i na odpowiednich podstronach po dokonaniu rejestracji oraz jest prowadzony przez Sprzedawcę.
 2. Sklep.kreatorkiwynajmu.pl jest internetowym sklepem, za pośrednictwem którego użytkownicy mogą nabywać produkty elektroniczne.
 3. W przypadku reklamacji złożonego Zamówienia należy kontaktować się ze Sprzedawcą używając następujących danych kontaktowych:
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu poczty elektronicznej i formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu.
 5. Zasady korzystania oraz składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży Produktów oraz dokonywania reklamacji w ramach Sklepu określa niniejszy Regulamin.
 6. Sprzedawca udostępnia nieodpłatnie Klientowi lub Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego. 
 7. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 8. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 9. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 10. W ramach korzystania ze Sklepu zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz w szczególności zabrania się:
  1. rozsyłania i umieszczania w ramach Sklepu spamu
  2. dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności w ramach formularzy znajdujących się w Sklepie;
 11. Nakazuje się:
  1. Korzystanie ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa;
  2. Korzystanie ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
  3. Korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych Sklepu wyłącznie w celu osobistego użytku, zgodnie z udzieloną licencją.
 12. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.
 13. W celu usunięcia konta Klienta należy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować Sklep o woli jego usunięcia.
 14. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem sklep.kreatorkiwynajmu.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika. 

§3
Wymagania Techniczne

 1. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji sklepu internetowego w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu internetowego oraz innych Klientów.
 2. Do skorzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty i Produkty Elektroniczne potrzebne są:
  1. dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia;
  2. odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;
  3. aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail,
  4. aktualne narzędzie/program obsługujący pliki elektroniczne w formacie pdf., doc., docx itp. – w przypadku zamówienia produktów elektronicznych w formacie elektronicznym opisanym w ofercie.
 3. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
 4. Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu.

§4
Złożenie zamówienia

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 2. Zamówienia w sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widoczna dla Klienta przy Produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Ceny są cenami całkowitymi i zawierają podatek VAT.
 4. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 5. Klient może składać zamówienie bez zakładania konta, wówczas powinien zaakceptować Regulamin oraz checkboxy dotyczące zapoznania się z warunkami umowy.
 6. Zawartość strony Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, w związku z czym samo złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.
 7. Klient może dokonać zakupu Produktu poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu. Klient może dokonać wyboru wśród różnych wariantów Produktu w różnych cenach (o ile taka możliwość jest wyraźnie wskazana w opisie Produktu).
 8. Po dokonaniu wyboru Produktu, celem dokonania zakupu Klient powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu. Klient powinien w pierwszej kolejności kliknąć w przycisk „biorę!” lub “Dodaj do koszyka” pokazany wraz z ceną i opisem produktu, w wyniku czego wybrany Produkt zostanie dodany do koszyka zakupowego. Następnie, może dokonać dalszych zakupów lub kliknąć w przycisk „Zobacz koszyk”, a następnie kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy” i sfinalizować zakup na kolejnej stronie.
 9. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach następujących danych:
  1. imienia i nazwiska oraz opcjonalnie nazwy firmy (NIP),
  2. adresu (kraj, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),
  3. numeru telefonu,
  4. akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego jako „Przeczytałem/am i akceptuję regulamin”. Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia.
  5. wyrażenie zgody na dostarczenie treści cyfrowych objętych zamówieniem przed upływem terminu odstąpienia od umowy oraz zaakceptowanie utraty prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży.  
  6. wyrażenie zgody na realizację zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty za zamówienie.
  7. klient może także opcjonalnie złożyć uwagi do zamówienia, np. dodatkowe informacje.
  8. w procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Produkty, z obecnie dostępnych w Sklepie.
 10. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Produktów, jak również formy płatności.
 11. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.
 12. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.
 13. Klient dokonuje zapłaty poprzez wybór jednej z formy płatności, dostępnej w Sklepie, a następnie dokonuje wpłaty.
 14. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w formularzu Zamówienia.
 15. Formą dostawy jest wiadomość e-mail, która zawiera odnośnik z dostępem do kupionego Produktu Elektronicznego.
 16. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 17. Podanie danych Klienta wraz z adresem e-mail jest konieczne do realizacji zamówienia, aby móc dostarczyć Produkt Elektroniczny.
 18. Aby móc skorzystać z zakupionego Produktu Elektronicznego Klient powinien posiadać standardowy system operacyjny, programu do otwarcia formatu pdf np. Adobe Acrobat Reader, pakiet oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiednik (Libre Office, Open Office).
 19. Za pośrednictwem Sklepu Klient może złożyć Zamówienie na Kurs Architektura Porządku. Złożenie Zamówienia jest dobrowolne, jednocześnie z uwagi na specyfikę Kursu wiąże się z koniecznością udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez współadministratorów, którymi są SIMPLE PRO Sp. z o.o, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 16/34, 01-471 Warszawa, KRS: 0000837977 oraz Sprzedawca.
 20. Przed złożeniem Zamówienia na Kurs Architektura Porządku, Klient powinien zapoznać się i zaakceptować zasady dostępu do Kursu Architektura Porządku, określone w szczegółowym opisie, dostępnym za pośrednictwem strony kursdecluttering.pl , tj. w szczególności fakt, że: a) dostęp do Kursu Architektura Porządku udzielany jest Klientowi na czas określony – tj. 3 lat liczonych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży; b) Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Kursu Architektura Porządku, zgodnie z postanowieniem par 9 ust. 6 Regulaminu; c) W ramach uczestnictwa w Kursie Architektura Porządku, Klient może wziąć udział w warsztatach stacjonarnych, w wybranym przez siebie terminie z dostępnych na stronie kursdecluttering.pl; d) Proponowane terminy warsztatów stacjonarnych, planowane wydarzenia, treści i informacje o gościach zaproszonych na poszczególne webinary, będą ujęte w harmonogramie Kursu Architektura Porządku dostępnego na stronie kursdecluttering.pl. Terminy i informacje zawarte w harmonogramie nie mają charakteru wiążącego i mogą ulec zmianie, o czym uczestnicy Kursu Architektura Porządku zostaną niezwłocznie powiadomieni; e) W pierwszej edycji Kursu Architektura Porządku, premiera każdego kolejnego modułu planowana jest co tydzień, zaczynając od dnia 24.10.2022 . W przypadku jakichkolwiek opóźnień uczestnicy Kursu Architektura Porządku zostaną niezwłocznie powiadomieni.

§5
Ceny Produktów i Formy Płatności

 1. Ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Produktu.
 3. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się.
 4. Dostępne metody płatności to :
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy);
  2. płatność poprzez zewnętrzny system PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym oraz po otrzymaniu z systemu PayPal informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności).
  3. Płatność za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl, Dotpay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000700791 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, posiadająca NIP 6342661860 oraz REGON 240770255, o kapitale zakładowym 4 000 000,00 złotych w całości wniesionym.
  4. Płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl, PayPro SA spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000347935 przez Sąd Rejonowy dla Poznania – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadający NIP 7792369887 oraz REGON 301345068, o kapitale zakładowym 4 500 000,00 złotych w całości wniesionym.
 5. Dokonując zapłaty za Produkt Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych poprzez wpisanie kodu kuponu w polu „Kod kuponu”
  i kliknięcie przycisku „Zastosuj kupon”. Zniżka zostanie doliczona do koszyka.
 6. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura (imienna lub na firmę, jeśli zostały podane dane firmy) w wersji elektronicznej, która zostaje przesłana do Klienta automatycznie, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.

§6
Dostawy Produktów – Koszty, Formy i Terminy

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod wskazany w Formularzu Zamówienia adres wysyłki lub adres e-mail w przypadku Produktów elektronicznych. 
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności w formie przedpłaty czas wysyłki Produktu liczy się od dnia uznania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 3. Jeżeli przy zakupie Klient wybiera płatność w formie przedpłaty to zobowiązuje się do niezwłocznej wpłaty środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. W razie braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia w Sklepie (z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy), Zamówienie ulega anulowaniu.
 4. W przypadku konsultacji, szkoleń, czy innych usług indywidualnych, które zamówił Klient, a które są dostępne w Sklepie – realizacja usługi nastąpi w terminie indywidualnie uzgodnionym przez strony, nie dłuższym niż wskazanym w opisie danego Produktu.
 5. W przypadku Produktów elektronicznych np. kursów online, webinarów, szkoleń oraz ebooków wysyłka Produktu do pobrania lub dostęp do danego kursu online następuje zazwyczaj niezwłocznie po dokonaniu i zaksięgowaniu płatności. Dostęp może też być udzielany cyklicznie, zgodnie z programem kursu i terminami wskazanymi w opisie kursu. Dostawa zamówionych Produktów elektronicznych odbywa się nieodpłatnie, w ramach usługi utrzymania Konta Klienta.
 6. Przyjmuje się, że dzień zapłaty, to dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

§7
Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Sprzedawcę jest umożliwienie Klientowi zawarcia umowy (zakupu/dostarczenia treści cyfrowej/ Produktu cyfrowego) ze Sprzedawcą drogą elektroniczną. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie, w ramach ceny zapłaconej z tytułu złożenia Zamówienia.
 3. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę w postaci wysyłki newslettera, jeśli Klient wyraził na nią zgodę. Szczegóły dotyczące wysyłki newslettera, zapisu, rezygnacji z jego otrzymywania opisane zostały w polityce prywatności.
 4. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę polegającą na rejestracji i utrzymywaniu Konta oraz zapewnianiu Klientowi dostępu do Konta za pomocą logowania, jeżeli Klient zdecydował się takie konto założyć. Usługa ta świadczona jest na rzecz Klienta w ramach ceny zapłaconej za dany Produkt.
 5. W celu założenia indywidualnego Konta Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować Regulamin, a następnie złożyć Zamówienie.
 6. Na podany przez Klienta adres e-mail zostaną przesłane informacje związane z założeniem konta oraz link aktywacyjny umożliwiający ustalenie hasła. Po kliknięciu w niego i ustaleniu indywidualnego hasła, Konto zostaje utworzone, a Klient może z niego korzystać.
 7. Utworzenie indywidualnego Konta może być konieczne do korzystania z niektórych Produktów, w tym w szczególności z kursów online Sprzedawcy.
 8. Z chwilą dokonania skutecznej rejestracji Konta umowa o świadczenie nieodpłatnej usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 9. Klient loguje się do Konta poprzez adres e-mail lub login oraz hasło. W każdej chwili może też wygenerować nowe hasło w przypadku zapomnienia lub utracenia poprzedniego. 
 10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku
  z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 11. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania. Klient jest uprawniony poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 12. Zabronione jest udostępnianie danych Konta Klienta osobom trzecim oraz zakładanie kilku Kont przez jednego Użytkownika.
 13. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na utrzymaniu konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail.
 14. W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem praw nabytych przez Klienta przed rozwiązaniem umowy.
 15. W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku, gdy Klient korzysta ze Sklepu i Konta w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Konta i Sklepu,  w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy, kopiuje Produkty i Usługi Sprzedawcy lub udostępnia je podmiotom trzecim bez zgody Sprzedawcy, podaje Sprzedawcy dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, lub też narusza lub próbuje naruszyć zabezpieczenia techniczne Sklepu i Konta w celu niedozwolonego uzyskania dostępów do jego zasobów.
 16. Strony mogą również rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w drodze porozumienia stron w każdym czasie.
 17. Klient może rozwiązań umowę o świadczenie usług drogą elektronicznych w każdym czasie, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
 18. Wskutek usunięcia Konta przez Sprzedawcę Klient traci dostęp do wszystkich Produktów i zasobów dostępnych uprzednio na jego Koncie.
 19. W celu usunięcia Konta, Klient powinien skontaktować się w tym celu ze Sprzedawcą drogą elektroniczną.
 20. Sprzedawca informuje, że usunięcie Konta Klienta może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z Produktów w Sklepie, również tych, które zamówił.

§8
Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Produktów zakupionych przez Klienta, a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Produktu Elektronicznego wolnego od wad.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 4. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail klaudia@instastaging.com.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni
  od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację.
 6. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji.
 7. Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.
 8. W przypadku sprzedaży Produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy.

§9
Odstąpienie od umowy przez konsumenta

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 6.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Przykładowa treść oświadczenia (formularza) o odstąpieniu od umowy znajduje się w załączniku do niniejszego regulaminu.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
  od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli spełnianie świadczenia, tj. uzyskanie dostępu do Produktu cyfrowego, nastąpiło przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Klient wyraża zgodę na uzyskanie dostępu do Produktu przed terminem, o którym mowa w ust. 1 i jest świadomy utraty prawa do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia.

§10
Prawa własności intelektualnej, licencja, prawa autorskie

 1. Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że teksty, zdjęcia, materiały wideo, Produkty (w tym Produkty elektroniczne, e-booki, materiały edukacyjne, kursy online, webinary, szkolenia) oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę, dostępne w Sklepie, które Klient może kupić za pośrednictwem Sklepu stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenoszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z przedmiotu umowy/produktu. Klient w ramach umowy upoważniony jest do korzystania z Produktu jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
  1. W zakresie zapisu utworu – zapis techniką cyfrową – utrwalenie poprzez cyfrowe przetwarzanie na dedykowanej platformie (Koncie Klienta) utrzymywanej przez Sprzedawcę,
  2. Wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf. i doc. oraz docx.,
  3. Zapis metodą cyfrową, modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym
   w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, np. na własnym dysku twardym.
 3. Licencja, o której mowa w ust. 2 jest ważna przez czas trwania dostępu do Produktu. Okres dostępu do danego Produktu, a tym samym czas trwania licencji wynosi jeden rok od momentu zakupu, chyba że w opisie Produktu wskazano inny okres, Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w opłacie dokonywanej przez Klienta.
 4. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Produktu, jak i jego części:
  1. udostępniania i prezentowanie Produktu osobom trzecim,
  2. publikowania Produktu niezależnie od formy publikacji, 
  3. kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek.
 5. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby Produkt,
  w szczególności Produkt elektroniczny (materiały edukacyjne dostępne na platformie e-learningowej) nie został ujawniony osobom niepowołanym/trzecim.
 6. Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że jakiekolwiek rozpowszechnianie Produktów elektronicznych lub jakichkolwiek innych treści albo Produktów udostępnionych przez Sprzedawcę stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca może także domagać
  się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. W przypadku zamiaru wykorzystania Produktu w sposób sprzeczny z wskazanym w niniejszym Regulaminie, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca jest uprawniony do okresowej aktualizacji Produktów, w szczególności Produktów elektronicznych (szkoleń, VOD, materiałów pdf, doc., docx., ćwiczeń, lekcji, modułów).
 9. Klient wyraża zgodę na umieszczenie jego logotypu w wykazie klientów Sprzedawcy, udzielając mu tym samym licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na korzystanie do celów prowadzonej przez Sprzedawcę działalności  na następujących polach eksploatacji: utrwalanie w zakresie zapisu metodą cyfrową w pamięci komputera i w sieci Internet, zwielokrotnianie dowolną techniką, rozpowszechnianie w Sklepie, na stronach Sprzedawcy, publiczne wyświetlanie, bez prawa do sublicencji.

§11
Dane osobowe  i pliki cookies

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Klaudia Leszczyńska Kreatorki Wynajmu z siedzibą w Krakowie przy ul. Dąbskiej 18K/29, 31-572, NIP: 9291773638, REGON: 383666765, zwany w Regulaminie również Sprzedawcą, przy czym w odniesieniu do uczestników Kursu Architektura Porządku Sprzedawca jest współadministratorem danych osobowych Klientów, którzy uzyskali dostęp do Kursu Architektura Porządku razem z SIMPLE PRO Sp. z o.o, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 16/34, 01-471 Warszawa, KRS: 0000837977, z którą możesz się skontaktować używając poniższych danych: e-mail: klaudia@instastaging.com lub pisemnie na wyżej wskazany adres SIMPLE PRO sp. z o.o., zgodnie z polityką prywatności SIMPLE PRO sp. z o.o. . Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować z Administratorem możesz się używając poniższych danych: e-mail: klaudia@instastaging.com, lub pisemnie na adres Administratora.
 2. Dane osobowe Klienta podawane w formularzach znajdujących się w Sklepie będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy (realizacji zamówienia Produktu i założenia Konta) a następnie utrzymywania Konta Klienta i obsługi Klienta związanej z zawartą umową.
 3. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  1. wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
  2. realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  3. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  5. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  6. przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  7. tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  8. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  9. wykorzystywania cookies na stronie i podstronach Sklepu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
  10. w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 5. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu.
 6. Dane osobowe Klienta będą udostępniane innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu (newsletter) czy systemu płatności, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace sklepu internetowego, itp.
 7. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook, Instagram, Google, Microsoft, Twitter, Apple, MailerLite, Fakturownia  itp. dane mogą być przekazywane do państw trzecich np. do Stanów Zjednoczonych. Będą one przekazywane jednak tylko tym odbiorcom, którzy przystąpili do tzw. Tarczy Prywatności – Privacy Shield lub tym, którzy gwarantują odpowiednią ochronę danych osobowych poprzez:
  • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
  • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,
  • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
 8. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 9. Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta.
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 12. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Sklep, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem Polityka Prywatności 

§12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą Produktów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Klient będący Konsumentem, ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Klient, będący Konsumentem, może szukać na stronie internetowej www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 5. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

§13
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawcy na podstronie: Regulamin.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 4. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Sprzedawca deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
 8. Akceptacja Regulaminu oznacza, że Klient akceptuje, że Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wyniki Klienta w związku ze stosowaniem porad Sprzedawcy zawartych w Produktach Elektronicznych. Sprzedawca nie udziela rekomendacji ani gwarancji co do rezultatów działań podejmowanych przez Klienta, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo niezależne od Sprzedawcy, na które wpływ mają różne czynniki rynkowe, że działania Klienta nie przyniosą oczekiwanych rezultatów i będą inne niż przedstawione przez Sprzedawcę. Informacje na stronie są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów Sprzedawcy i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ani indywidualnej porady. Wszelkie decyzje i działania Klient podejmuje na własną odpowiedzialność.

Data publikacji Regulaminu: 14.05.2020 r.

Polityka Prywatności
Regulamin Sklepu